AGB

1. обхват на приложение

 1. Търговските взаимоотношения между Sunwater of life, Steingrübleweg 4, 79108 Фрайбург, Германия (наричано по-долу "Sunwater of life" или "Продавач") и клиента (наричан по-долу "Клиент") се уреждат изключително от следните Общи условия във версията, валидна към момента на поръчката.

 2. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не може да бъде отнесена предимно към неговата търговска или независима професионална дейност (§ 13 от BGB).

 3. Отклоняващите се условия на клиента не се признават, освен ако продавачът изрично не се съгласи с тяхната валидност.

 

Общи условия за ползване

 

2. интелектуална собственост

 1. Цялото съдържание, включено в Уебсайта, освен ако не е качено от потребителите, включително, но не само, текст, графики, лога, икони, изображения, звукови клипове, видеоклипове, компилации на данни, оформление на страницата, основен код и софтуер, е собственост на Sunwater of life, нашите филиали или други съответни трети страни. Продължавайки да използвате уебсайта, вие потвърждавате, че този материал е защитен от приложимите германски и международни закони за интелектуална собственост и други съответни закони.

 2. Нямате право да възпроизвеждате, копирате, разпространявате, съхранявате или по какъвто и да е друг начин да използвате повторно материали от уебсайта, освен ако не е посочено друго на уебсайта или ако нямате изрично писмено разрешение от Sunwater of life.

 

3. връзки към други уебсайтове

Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове. Освен ако не е изрично посочено, тези сайтове не са под контрола на Sunwater of life или нейните филиали. Не поемаме никаква отговорност за съдържанието на такива сайтове и се отказваме от всякаква отговорност за всякакви форми на загуби или щети, произтичащи от използването на такива сайтове. Включването на връзка към друг уебсайт в този уебсайт не означава, че самите уебсайтове или лицата, които ги контролират, са одобрени.

 

4. връзки към този уебсайт

Тези, които желаят да поставят връзки към този уебсайт на други уебсайтове, могат да го правят само на началната страница на уебсайта без предварително разрешение.

 

5. защита на данните

 1. За целите на приложимите закони за защита на данните Sunwater of life ще обработва предоставените от вас лични данни в съответствие с Политиката за поверителност, която е достъпна на уебсайта на Sunwater of life или при поискване от Sunwater of life.

 2. Вие се съгласявате, че ако сте предоставили на Sunwater of life лична информация на трета страна, (а) сте получили всички необходими подходящи съгласия и уведомления, за да позволите законосъобразното прехвърляне на тази лична информация на Sunwater of life, и (б) сте довели до знанието на третата страна или по друг начин сте предоставили на третата страна копие от Политиката за поверителност, налична на уебсайта на Sunwater of life. Съгласявате се да обезщетите и да предпазите Sunwater of life от всякакви отговорности, санкции, глоби, награди или разходи, произтичащи от неспазването на тези изисквания.

 

6. откази от отговорност

 1. Sunwater of life не дава никакви гаранции или изявления, че уебсайтът ще отговори на вашите изисквания, че ще бъде със задоволително качество, че ще бъде подходящ за конкретна цел, че няма да наруши правата на трети страни, че ще бъде съвместим с всички системи, че ще бъде сигурен и че цялата предоставена информация е точна. Не гарантираме конкретни резултати от използването на нашата услуга.

 2. Никоя част от този уебсайт не представлява съвет и на съдържанието му не трябва да се разчита при вземането на решения или предприемането на действия от какъвто и да е вид.

 

7. наличност на уебсайта

 1. Услугата се предоставя във вида, в който е, и на база "както е налична". Ние не гарантираме, че Услугата няма да има дефекти и/или грешки. В максималната степен, позволена от закона, ние не даваме никакви гаранции (изрични или подразбиращи се) за пригодност за определена цел, точност на информацията, съвместимост или задоволително качество.

 2. Sunwater of life не носи отговорност за прекъсване или недостъпност на уебсайта поради външни причини, включително, но не само, неизправност на оборудването на доставчика на интернет услуги, на хостинг оборудването, на комуникационните мрежи, прекъсване на електрозахранването, природни бедствия, военни действия или законови ограничения и цензура.

 

8. ограничаване на отговорността

 1. В максималната степен, позволена от закона, Sunwater of life не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени загуби или щети, предвидими или не, включително косвени, последващи, специални или примерни щети, произтичащи от използването на уебсайта или съдържащата се в него информация. Потребителите трябва да са наясно, че използват уебсайта и неговото съдържание на свой собствен риск.

 2. Нищо в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на Sunwater of life за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност или измама от страна на Sunwater of life.

 3. Положени са всички усилия, за да се гарантира, че настоящите условия са в строго съответствие със съответните законови разпоредби. Въпреки това, ако някое от настоящите условия се окаже незаконно, невалидно или по друг начин неприложимо, това условие се счита за отделно от настоящите условия и не засяга валидността и приложимостта на останалите условия.

 

Допълнителни условия за ползване при закупуване на продукти

 

9. оферти и изпълнение

Представянето на продуктите в онлайн магазина не представлява правно обвързваща оферта, а покана за поръчка. Описанията на изпълнението в каталозите и на уебсайтовете на продавача нямат характер на уверение или гаранция. Всички оферти са валидни "до изчерпване на количествата", освен ако не е посочено друго при продуктите. С изключение на грешки и пропуски.

 

10 Процес на поръчка и сключване на договор

 1. Клиентът може да избере продукти от асортимента на продавача без задължение и да ги събере в т.нар. пазарска количка, като кликне върху бутона "Добави в количката". В количката за пазаруване изборът на продукт може да бъде променен, например изтрит. След това клиентът може да премине към касата в рамките на кошницата за пазаруване, като кликне върху бутона Продължи към касата, за да завърши процеса на поръчка.

 2. С натискането на бутона "Купи с разходи" клиентът подава обвързваща заявка за закупуване на стоките в кошницата. Преди да изпрати поръчката, клиентът може по всяко време да промени и прегледа данните и да се върне към кошницата за пазаруване с помощта на функцията "назад" в браузъра или да отмени процеса на поръчка. Задължителната информация е отбелязана със звездичка (*).

 3. След това продавачът изпраща на клиента автоматично потвърждение за получаване по електронна поща, в което отново е посочена поръчката на клиента и което клиентът може да разпечата, като използва функцията "Отпечатване" (потвърждение на поръчката). Автоматичното потвърждение за получаване само документира, че поръчката на клиента е получена от продавача, и не представлява приемане на заявката. Договорът за покупко-продажба е сключен само когато продавачът е изпратил или предал поръчания продукт на клиента в рамките на 2 дни или е потвърдил изпращането му на клиента в рамките на 2 дни с втори имейл, експресно потвърждение на поръчката или изпращане на фактурата.

 4. Ако продавачът разрешава авансово плащане, договорът се сключва с предоставяне на банковите данни и искане за плащане. Ако плащането не бъде получено от продавача в рамките на 10 календарни дни след изпращането на потвърждението на поръчката, въпреки датата на падежа, продавачът се отказва от договора, вследствие на което поръчката се прекратява и продавачът не е задължен да извърши доставка. След това поръчката се приключва за купувача и продавача без допълнителни последствия. Следователно резервацията на артикула в случай на авансово плащане се прави за максимум 10 календарни дни.

 

11. цени и разходи за доставка

 1. Всички цени, посочени на уебсайта на Продавача, включват приложимия законоустановен данък върху добавената стойност.

 2. В допълнение към посочените цени Продавачът начислява транспортни разходи за доставка. Разходите за доставка ще бъдат ясно съобщени на купувача на отделна информационна страница и по време на процеса на поръчване.

 

12 Доставка, наличност на стоки

 1. Ако е договорено авансово плащане, доставката се извършва след получаване на сумата по фактурата.

 2. Ако доставката на стоките не е осъществена по вина на купувача въпреки три опита за доставка, продавачът може да се откаже от договора. Всички извършени плащания ще бъдат възстановени на клиента незабавно.

 3. Ако поръчаният продукт не е наличен, тъй като продавачът не е снабден с този продукт от своя доставчик не по своя вина, продавачът може да се откаже от договора. В този случай продавачът незабавно ще информира клиента и, ако е необходимо, ще предложи доставката на подобен продукт. Ако не е наличен подобен продукт или ако клиентът не желае да бъде доставен подобен продукт, продавачът незабавно ще възстанови на клиента всички вече платени суми.

 4. Клиентите се информират за сроковете за доставка и ограниченията за доставка (напр. ограничение на доставките до определени държави) на отделна информационна страница или в описанието на съответния продукт.

 

13. начини на плащане

 1. Клиентът може да избере един от наличните начини на плащане в рамките на и преди да завърши процеса на поръчка. Клиентите са информирани за наличните начини на плащане на отделна информационна страница.

 2. Ако обработката на плащанията е възложена на трети страни (Paypal), се прилагат техните общи условия.

 3. Ако срокът за плащане е определен според календара, клиентът изпада в забава още с пропускането на крайния срок. В този случай клиентът заплаща законната лихва за просрочие.

 4. Задължението на клиента да плати лихва за забава не пречи на продавача да претендира за допълнително обезщетение за забава.

 5. Клиентът има право на прихващане само ако насрещните му вземания са законно установени или признати от продавача. Клиентът може да упражни право на задържане само ако вземанията произтичат от едно и също договорно отношение.

 

14. запазване на правото на собственост

Доставените стоки остават собственост на продавача до извършване на пълното плащане.

 

15 Гаранция за дефекти на материала и гаранция

 1. Гаранцията се определя в съответствие със законовите разпоредби.

 2. Гаранция съществува за стоките, доставени от продавача, само ако тя е била изрично предоставена. Клиентите ще бъдат информирани за условията на гаранцията преди започване на процеса на поръчка.

 

16. отговорност

 1. Следните изключения и ограничения на отговорността се прилагат към отговорността на Продавача за вреди, без да се засягат другите законови предпоставки за предявяване на претенции.

 2. Продавачът носи неограничена отговорност, ако причината за вредата се основава на умисъл или груба небрежност.

 3. Освен това продавачът носи отговорност за леко небрежно неизпълнение на съществени задължения, чието неизпълнение застрашава постигането на целта на договора, или за неизпълнение на задължения, чието изпълнение прави възможно на първо място правилното изпълнение на договора и на чието спазване клиентът редовно разчита. В този случай обаче Продавачът носи отговорност само за предвидимите вреди, характерни за договора. Продавачът не носи отговорност за леко небрежно неизпълнение на задължения, различни от посочените в горните изречения.

 4. Горепосочените ограничения на отговорността не се прилагат в случай на увреждане на живота, здравето или телесната цялост, за дефект след поемане на гаранция за качеството на продукта и в случай на измамно укрити дефекти. Отговорността по Закона за отговорността за вреди, причинени на продукти, остава незасегната.

 5. Доколкото отговорността на Продавача е изключена или ограничена, това се отнася и за личната отговорност на служителите, представителите и пълномощниците.

 

17. съхраняване на текста на договора

 1. Клиентът може да разпечата текста на договора, преди да изпрати поръчката на продавача, като използва функцията за печат на браузъра си в последната стъпка на поръчката.

 2. Продавачът също така изпраща на Клиента потвърждение на поръчката с всички данни за поръчката на предоставения от Клиента имейл адрес. Заедно с потвърждението на поръчката, но най-късно при доставката на стоките, клиентът ще получи и копие от Общите условия заедно с политиката за анулиране и информацията за разходите за доставка, както и условията за доставка и плащане. Ако сте се регистрирали в нашия магазин, можете да видите поръчките си в зоната на профила си. Освен това съхраняваме текста на договора, но не го правим достъпен в интернет.

 

18. няма отказ от права

Неупражняването на което и да е право или средство за защита от страна на някоя от страните по настоящите Общи условия не може да се тълкува като отказ от такова право или средство за защита.

 

19. предишни срокове и условия

В случай на противоречие между настоящите Общи условия и всички предишни версии, предимство имат разпоредбите на настоящите Общи условия, освен ако изрично не е посочено друго.

 

20. заключителни разпоредби

Мястото на компетентност и изпълнение е седалището на продавача, ако клиентът е търговец, юридическо лице от публичното право или специален фонд от публичното право. Договорният език е немски.

 

21. право и място на юрисдикция

Настоящите условия и отношенията между вас и Sunwater of life се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Германия и Sunwater of life и вие се съгласявате да се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата, разположени във Фрайбург, Германия.